Hospitalització-UCI

Hospital veterinari del Maresme


Des del principi el nostre centre va apostar per una hospitalització de qualitat. Actulament això es tradueix en una sala d’hospitalització-cures intensives amb capacitat per 25 pacients, amb un veterinari i un auxiliar qualificats destinats únicament a la cura d’aquests pacients.

L’Hospital Veterinari del Maresme disposa d’un servei d’hospitalització-cures intensives amb personal especialitzat i equips mèdics d’última generació que permeten monitoritzar tot tipus de pacient, sigui quina sigui la seva patologia.

Així mateix, la UCI s’encarrega també del control dels preoperatoris del pacient quirúrgics o aquells que per qualsevol motiu han de sedar-se o anestesiar-se.

El personal responsable de la hospitalització està familiaritzat amb tècniques com:

 • Determinació de la pressió sanguínia arterial (oscilometria, doppler, directe)
 • Determinació de pressió venosa central
 • Monitorització multiparamètrica
 • Col·locació de catéter central (venosos i arterials)
 • Col·locació de sondes nasals per administració d’oxigenoteràpia
 • Col·locació de sondes d’alimentació (nasoesfàgiques, esofagostomia, gastrotomia,…)
 • Col·locació de sondes urinàries (semirigides, Foley,…)
 • Col·locació de drenatges toràcics i abdominals
 • Transfusió d’hemoderivats (plasma, concentrat eritrocistari,…)
 • Infusions continues intravenoses de medicacions especials
 • Ventilació mecànica assistida-controlada
 • Alimentació parenteral (intravenosa)