CARDIORESPIRATORI

Les malalties que afecten l’aparell cardiorespiratori són freqüents en els nostres pacients, i cada cop més entre d’altes motius per una esperança de vida superior. Existeix una estreta relació entre el sistema respiratori i el cardíac, de manera que problemes que afecten als pulmons poden repercutir en el cor i a l’inrevés.

Moltes de les patologies que afecten l’aparell cardiorespiratori són d’aparició insidiosa i curs crònic, de manera que un diagnòstic precoç i un tractament correcte poden allargar molt la vida de la nostra mascota.

En el nostre hospital oferim serveis diagnòstics com:

 • Evaluacions cardiopulmonars per la planificació de la cria segons la raça
 • Evaluació cardiopulmonars preanestèsiques
 • Ecocardiografia Doppler
 • Informe d’electrocardiogrames i radiografies toràciques
 • Monitorització electrocardiogràfica 24 hores Holter
 • Evaluació de la pressió aterial
 • Endoscopia de vies aerees, incloent rinoscòpia, laringoscòpia i traqueobroncoscopia
 • Rentats traqueals i broncoalveolars
 • Biòpsia endoscòpica de vies respiratòries
 • Biòpsia ecoguiada de masses toràciques
 • Evaluació i tractament de pacients amb afeccions cardíaques congènites i adquirides
 • Evaluació i tractamnt de pacients amb afeccions de les vies aerees i pulmó, com: bronquitis, neumonies, asma, etc.
 • /ul>